Styrelse

Ordförande

Christina Ossiansson

christina.ossiansson(a)gmail.com

Sekreterare

Britt-Marie Pettersson

bm.pettersson47(a)gmail.com

Kassör

Anna-Lena Gustavsson

annalena.gustavsson49(a)gmail.com

Ledamot

Helén Bengtsson

gunbritt.helen53(a)gmail.com

Ledamot

Anette Fosser

anette(a)fosser.se

Ledamot

Berit Johansson

beritjohansson450(a)hotmail.com

Ledamot

Karin Kristensson

karinkristensson52(a)gmail.com

Ledamot

Veronica Sennewald

veronica.sennewald(a)hotmail.comGullan Karlsson, 0705661576

sammankallande


Margit JohanssonKerstin Vikberg
Valberedning


Revisorer

Agneta Simonsson

Ordinarie

Lars-Erik Pettersson

Ordinarie

Eva Börjesson

Suppleant

Stadgar

Stadgar för Tjörns Trädgårdsförening

§1 Ändamål

Tjörns Trädgårdsförening har till syfte att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Tjörns kommun och att verka för en förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön

§2 Verksamhet

Trädgårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att:

Följa utvecklingen inom fritidsodlingen och sprida kunskap därom

Verka för att kurser och föredrag samt andra aktiviteter, bland annat resor med anknytning till trädgårdsodling, anordnas.

§3 Medlemskap

Medlemskap i Trädgårdsföreningen kan erhållas av envar intresserad person. Medlem har att erlägga avgifter enligt årsmötets beslut samt följa föreningens stadgar.

Medlem utnyttjar sin rösträtt vid närvaro på årsmötet.

Har avgift inte erlagts inom föreskriven tid anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

§4 Årsavgift

Årsavgiften beslutas av årsmötet.

§5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår tillika räkenskapsår är lika med kalenderår.

§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör och det antal ledamöter årsmötet beslutar. Dessa väljs för två (2) år i sänder. Halva styrelsen väljs varje år.

Styrelsen beslutar själv om organisation och arbetsfördelning.

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Kallelse sker minst en vecka före mötet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller ordförandes röst utslaget.

Styrelsen planerar och leder verksamheten.

Styrelsen genomför av årsmötet fattade beslut.

Styrelsen upprättar verksamhetsberättelse.

Styrelsen utarbetar förslag till budget.

§7 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall offentliggöras senast två (2) veckor före mötet skall hållas.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Fastställande av balansräkning
Fastställande av medlemsavgifter
Beslut om styrelsearvoden
Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Val av två revisorer och en revisorsuppleant
Val av valberedning, två ledamöter och en suppleant.
Framställan från medlem om ämnes upptagande på ordinarie årsmöte, skall skriftligen inkomma till styrelsen senast den 31 januari.

§8 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller revisorerna eller 1/10 av de röstberättigade gjort skriftlig framställan därom. Framställan skall innehålla uppgifter om den eller de ärenden, som skall behandlas. Kallelse skall offentliggöras senast en vecka före mötet skall hållas. Vid mötet fattas beslut endast i de ärenden som upptagits i kallelsen.

§9 Firmatecknare

Firman tecknas av ordförande och kassören var för sig. Styrelsen beslutar om det högsta belopp dessa disponerar utan styrelsens medgivande.

§10 Ändring av stadgar

Årsmötet beslutar om förändringar av föreningens stadgar.

§11 Upplösning

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar tillfalla Tjörns Hembygdsförening.

Senaste kommentaren

14.09 | 14:11

Hej Lars-Owe, nej vi har inte kvar musteriet, men du kan kontakta Alvar & Ivar på Kalvhagen och
Orust Äpple & Musteri, Ellös, Orust Musteri utanför Ellös . Gå in under fliken Rabatter för mer info.

12.09 | 12:04

Har ni kvar musteriet ännu eller har det tagits över av någon annan?
Ni mustade åt mig 2020 och jag var också medlem då. Har inte hört av er sedan det inställda årsmötet 2021.

01.07 | 12:15

STORT TACK för den fina trädgårdsskylten som nu står på plats inför sommarens trädgårdsvisningar.
Glad sommar!

07.05 | 14:33

Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr.
Skriv avsändare, adress, mailadress, telefonnummer!
Betala till bg-nummer 5575-7512. Välkomna!

Dela den här sidan